اللهم اجعلنا رحمتک ولا تسلبنا فضلک انا الیک راغبون:

خدایا مارا درکنف رحمت خویش قرارده وفضلت راازما سلب مفرماکه مابه تومشتاقیم.

 


معلم شهید حاج غلامحسن میرحسینی
فرمانده لشکر چهل و یکم ثارالله

 


ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران

موضوع:                                هفتمین دوره مسابقه وبلاگ نویسی اندیشه مطهر


عنوان مقاله:                           معلم بسیجی مظهردانائی وبصیرتتهیه کنندگان:                  

                                          - نویسنده:  کبری قاسم زاده لالمی- لیسانس مدیریت بازرگانی
                                           -طراح : وحید احمدی- لیسانس برق

                                           -مشاور­­:محمدرضا­ابراهیمی­ طبس-لیسانس­ حسابداری


سمت فعلی تهیه کنندگان:   
                                             هنرآموز هنرستانها


محل خدمت تهیه کنندگان:   
                                             هنرستان دخترانه نوآوران-ناحیه دوزاهدان
                                             هنرستان پسرانه نمونه حضرت علی اکبر (ع)
                                             هنرستان پسرانه امام علی (ع) ناحیه یک زاهدان
سال تحصیلی:                              89-88منابع موردمطالعه:      

                                           - آشنائی با بسیج-مولف: حسن بختیاری ناشر: معاونت آموزش نیروی مقاومت
                                             بسیج چاپ تابستان 86 

                                           - تعلیم وتربیت دراسلام-مولف: متفکرشهیداستادمرتضی  مطهری
                                            ناشر: انتشارات صدرا-چاپ: تابستان 68 


                                          - طهارت روح ،عبادت ونمازدرآثارشهیدمطهری-گردآوری کننده: حسین واعظی نژاد
                                            ناشر: ستاداقامه نماز-چاپ: تابستان 74


                                           - نشریه نگهبان-صاحب امتیاز سازمان محترم عقیدتی سیاسی-
                                             نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران-ناشر:معاونت تبلیغات
                                             و روابط عمومی ناجا    

                                            چاپ: فروردین 89


 


ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران

بسمه تعالی

        عنوان مقاله:   معلم بسیجی مظهردانائی وبصیرت  

    

 حضرت امام خمینی (ره): ((بسیج مدرسه عشق است ومکتب شاهدان وشهیدان گمنامی

است که پیروانش برگلدسته های رفیع آن اذان شهادت ورشادت سرداده اند.))

مقدمه:

ماده 35اساسنامه بسیج که به تصویب شورای اسلامی نیزرسیده است بسیج راچنین معرفی می کند:

 

کلیه افرادکشور،اعم ازنظامی وداوطلب که برای دفاع ازنظام جمهوری اسلامی واهداف انقلاب اسلامی وهمچنین کمک به هنگام بلایا وحوادث غیرمترقبه آموزش دیده وسازماندهی می گرددودرزمان جنگ وصلح ومواقع اضطراری بکارمی آید.

ازدیدگاه اینجانب این تعریف خودمعرف این واقعیت است که کلیه اقشارجامعه متناسب با حوزه فعالیت خودملزم به دفاع ازارزشها ودستاوردهای انقلاب مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشند.

معلم معتقدومتعهدبسیجی بایدبا تقویت  به روزسطح آگاهی وبصیرت خوددرجهت تثبیت ودفاع ازآرمانهای مقدس نظام که منبعث ازدستورات ناب دین مبین اسلام است ،هوشیاروکوشاباشد.همانطورکه مستحضریدکشور جمهوری اسلامی ایران دارای منابع و دستاوردهای عظیم مادی ومعنوی ارزشمندی است که دشمنان قسم خورده نظام همواره درجهت تسخیرآن بوده ومی باشندلذاما فرهنگیان که مهدتعلیم وتربیت آیندگان هستیم هوشیارباشیم تا با بیداری کامل وانتقال اطلاعات وآگاهیهای لازم وبه روزبه فرزندان این مرزوبوم امکان هرگونه طمع ودست یازیدن ازآن نابخردان وظالمین رابگیریم واین میسرنخواهدبودمگربا تقویت روحیه بسیجی درمقام معلمی.

روحیه بسیجی واقعی دریک معلم ،اقتضامی کندکه همواره درصحنه های مختلف موثرترین حضورراداشته باشد.حضوری که منبعث ازایمان ،اخلاص،آگاهی ،تعهد،اهداف والای انسانی ونشاط

 

باشد. بی شک یکی ازموثرترین پارامترها درموجودیت هرجامعه فرهنگ آن جامعه است لذاشایسته است که معلمین جامعه مامحورآموزشهای خودرادرفرهنگ بسیجی عجین نمایند.فرهنگی که متبلورمعنویت،شجاعت،غیرت،استقلال وآزادگی،رهائی ازنفسانیات شیطانی ،احترام به ارزشها واعتقادات اسلامی است. امیداست تاکلیه دست اندرکاران نظام آموزشی درصدد ترویج فرهنگ ناب بسجی درتاروپودتعلیم وتربیت کشور برآیند.


ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران

          عارفان علم عاشق می شوند                    بهترین مردم معلم می شوند

          عشق با دانش متمم می شود                 هرکه عاشق شدمعلم می شود

معلم آگاه وبابصیرت بسیجی بایدنمادرفتاری ارزشهای اسلامی باشد.اوبایدویژگیهای یک بسیجی واقعی راسرلوحه تعلیم وتربیت خودقراردهدتابه وضوح دررفتاروگفتاروی نمودپیداکندتامصداق این سخن گوهربارباشدکه :((هرچه که ازدل برآیدلاجرم بردل نشیند.))

دانش آموزان به شدت ازرفتارهای معلمین الگوپذیری می نمایندواین خودبیانگرجایگاه مهم وکلیدی معلم درمسیرزندگی فرزندان این مرزوبوم می باشد ،آنچنان که رهبرفرزانه ودوراندیش انقلاب فرمودند:((معلمی شغل انبیاست)) .بااستنادبه این سخن گوهربارآن متفکراندیشمند،شایسته است تفکربسیجی که نمود ارزشهاواعتقادات دین مقدس اسلام است به وضوح درشیوه تعلیم وتربیت معلمین نمودپیداکندوگفتارورفتارمعلمین همسودرجهت تحقق آرمانهاو اهداف فلسفه وجودی بسیج حرکت نماید.معلم با بصیرت ودانای بسیجی همواره درصدداست تا درحوزه کاری خود،فرزندان این خطه همیشه بیداروسربلندرابا فرهنگ بسیج آشنا نموده وویژگیهای بارز یک بسیجی را درآنها پرورش وتقویت نماید.اوهمواره برآن است تاخصوصیات ممتاز وبرجسته ای چون: ایمان به خدا،تقوی الهی ،پویائی ونوآوری،صبروپایداری،تواضع ،شهادت طلبی،غیرت دینی،خوش اخلاقی ومهربانی پیروی ازولایت فقیه،بصیرت ودانائی خصوصاً درزمان فتنه ]شجاعت ودلاوری،دشمن ستیزی رابا سعه صدربه آنان بیاموزد.

معلم بابصیرت ،آگاه ،متعهدودلسوزهمواره آرمانهای مقدس بسیج راسرلوحه امورفرهنگی مرتبط با حوزه وظایف خودقرارداده ودرصددپرورش وگسترش روحیه بسیجی دردانش آموزان می گرددوهیچ گاه فرازونشیب های راه اوراازپای درنیاورده بلکه اراده اورامصصم تردرانجام وظایف شغلی ودینی خودمی گرداند.معلم واقعی بابصیرت، براساس معیارهای دنیوی قضاوت ننموده ودرراستای اصل هدایت گزینشی عمل نمی کند،همانطورکه مقام عظمی ولایت فرمودند: ((همه این جوانانی که شمادرخیابان می بینیدکه مشغول زندگی اندودنبال کارخودشان اند،بایددردلتان آنهارایک بسیجی بالقوه فرض کنیدوبسیج شویدبرای آنکه آنهاراجذب کنید))

ازدیدگاه اینجانب معلم بایدپل ارتباطی حوزه مقاومت بسیج با مدارس باشد.البته بایدآفرین گفت برکارشناسان هوشیاروتیزبین بسیج که انصافاً هموراه پویائی وفعالیت خودرا درسطح مدارس روز به روز افزایش می دهنداگرچه هنوزنارسائیهائی دراین راستا ملموس می باشد.

اینجانب معتقدم مدارس ودانشگاهها ازمهمترین حوزه های مدنظردشمن درجهت ترویج فرهنگ منحط وبدورازشئونات اسلامی است. دراین جاست که معلمین هوشیاروبابصیرت بایددرعرصه های فرهنگی ،علمی ، پژوهشی ،امنیتی،اجتماعی ،سازندگی،امدادی،دفاعی ودریک جمله نشروگسترش فرهنگ وتفکربسیجی همراه باتعمیق معرفت دینی وبصیرت بسیجی ومتعاقباً مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان ، بازوان حمایتی پایداری برای این ارگان مقدس باشندتا خیال های واهی وجاهلانه این نابخردان رانقش برآب نمایند.


ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران
امام رضا (ع):

((برترین عبادت ،اندیشیدن دروظیفه است.))ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران

ازنظراسلام هرکارخیرومفیدی اگربا انگیزه پاک وخدائی توام باشد عبادت است لذا آموزش توسطمعلمین که یک نوع فعالیت علمی واجتماعی محسوب می گردداگرلله وفی الله باشدعبادت می باشد. فرمایش حضرت امام خمینی ((ره)) مبنی براینکه ((معلمی شغل انبایست))بایدهمواره ملکه ذهن همه مامعلمین باشدچراکه هشداری است تادرمقام وجایگاه رفیع خودبسیاربیاندیشیم وهمواره درصددتقویت نیروی اخلاص وتعهدکه ازمهمترین ویژگیهای بارزیک بسیجی است ،باشیم.می گویندافضل عبادات تفکراست وتفکریک ساعت رابرابربا سالی عبادت بیان فرموده اند.((تفکرٌ ساعة خیرٌ سنه)) لذاشایسته است معلم بسیجی همواره درتفکروچگونگی ترویج فرهنگ ناب بسیج دربین دانش آموزان خودباشد.

هدف ازتعلیم وتربیت درجامعه ساختن افرادآن جامعه می باشد.ساختن افراددرواقع مهیاکردن زمینه لازم جهت ساختن یک جامعه می باشدواین موضوع نشان دهنده اهمیت اصول تعلیم وتربیت اسلامی درکشورعزیزمان می باشد.دین مبین اسلام همواره مارابه سوی علم دعوت نموده است اماآنچه که قابل تامل می باشداین است که علمی که اسلام به آن دعوت نموده است چه نوع علمی است؟

تعلیم عبارت است ازیاددادن اما معلمین عزیزبه این نکته توجه داشته باشندکه هدف نبایداین باشدکه یک سلسله معلومات واطلاعات رادرمغزدانش آموزبریزیم وآنگاه باخودبیندیشیم که رسالت معلمی خودراادانموده ایم.هدف معلمی بایدهدف والا باشد.اوبابدنیروی فکری متعلم خودراپرورش واستقلال بخشدوقوه ابتکاروخلاقیت رادراوزنده کندواورابه رشدعقلانی واستقلال فکری برساند.به عبارتی شفاف تراینکه قوه عقل وادراک اورادرکنارعلم بپروراند.دراین صورت دانش آموزمتفکروبابصیرت بارمی آید.البته بایدتوجه داشته باشیم که تفکروتعقل اوریشه اعتقادیش برمبنای ارزشهای  اسلامی باشدچراکه فقط دراین صورت است که مدارج علمی وفرهنگی را با تعهد و اخلاص طی می نمایدودردام کبروغرورگرفتارنمی آید.

دراینجا شایسته است تابه سخن ارزشمندحضرت امیرمومنان علی (ع) اشاره کنیم که آن بزرگوارفومودند : ((علم دوعلم است یکی علم شنیده شده یعنی فراگرفته شده ازخارج ودیگرعلم مطبوع.علم مطبوع یعنی علمی که ازطبیعت وسرشت انسان سرچشمه می گیرد.علمی که انسان ازدیگری یادنگرفته ومعلوم است که همان قوه ابتکارشخص است.وعلم مسموع:اگرعلم مطبوع نباشد

فایده نداردافرادی که دارای علم مطبوع نباشندمنشاء سوء تعلیم وسوء تربیت می شوند،یعنی تربیت وتعلیم نتوانسته است نیروی مطبوع رابه حرکت درآورده وپرورش دهد.))ازدیدگاه اینجانب اگرمعلمین دارای علم مطبوع نباشندقادربه تجزیه وتحلیل رویدادهای فرهنگی،اجتماعی،علمی،اقتصادی وسیاسی مرتبط باحیطه کاری خودنخواهندبودوبه عبارتی شفاف ازدرک وتجزیه وتحلیل احوالات روزجامعه خودعاجزندواین نقطه ضعف بزرگی دررسالت معلمی محسوب گشته ومانعی بزرگ درجهت ارتقاء آموزش تفکرهمراه بابصیرت درمدارس کشوربوجودخواهدآورد.

معلمین عزیزآگاه وهوشیارباشندتاموجب رشدشخصیت فکری وعقلانی دانش آموزان خودشوندوسعی نمایندقوه تجزیه وتحلیل درمسائل رادرآنان تقویت نمایندواین نکته اساسی است که بایددرتعلیم وتربیت فرزندان این مرزوبوم خصوصاً درشرایط حساس فعلی لحاظ گردد.

آیت الله مطهری آن متفکرشهیدبزرگ درکتاب ارزشمندتعلیم وتربیت دراسلام بااستنادبه احادیث، بسیارشیواومتبحرانه اصل بصیرت درتعلیم وتربیت رابرای شیفتگان واقعی آن تشریح فرموده اند،ایشان می فرمایند:

((علم سه قطعه است یاسه مرحله است.درمرحله اول تکبربه انسان دست می دهدخیال می کندکه دیگرتمام حقایق عالم رامی داند.درمرحله دوم می فهمدکه نه این طورنیست می آیدپائین وکوچک می شودودرمرحله سوم می فهمدکه نسبت به آنچه بایدبداندهیچ نمی داند.بنابراین درتعلیم وتربیت                                                                  

بایدبه متعلم روح علمی دادیعنی نبایدتوجه فقط به این باشدکه اودانابشودبلکه همچنین بایدکاری کردکه روح حقیقت جوئی وعاری ازبیماریهائی که انسان راازحالت حقیقت جوئی منحرف می کندیعنی تعصبها،جمودها،غرورهاوتکبرهادراوپدیدمی آیداینهارابایددورکردتامتعلم باروح علمی باربیاید.))

اینجانب بابضاعت علمی ناچیزخودبراین اعتقادمی باشم که ویژگیهائی که آیت الله مطهری، آن اندیشمندفرزانه به آن اشاره فرموده انددرفرهنگ وتفکربسیجی عینیت می یابدومعلم بسیجی همواره خودراملزم به پیروی ازآن اصول مورداشاره آیت الله مطهری دانسته وهمواره درصددچگونگی انتقال صحیح وبهینه آن به دانش آموزان ابواب جمعی خودمی باشد. متاسفانه بایداذعان نمایم که درراستای رسالت واقعی معلمین دراین سالها کمتر توجه شده است وهمواره توجه وافی برآن بوده است تاکیفیت علمی وفرهنگی با معیارهای نامناسبی موردسنجش واقع گردیده واصل تربیت درحاشیه وظایف معلمین قرارگیرد.درچنین شرایطی که کشورازهرجهت بیش ازپیش به نیروهای متخصص وبابصیرت نیازمنداست،شایسته است تادست اندرکاران نظام آموزشی کشوردرجهت تغییرمعیارهای ارزیابی معلمین تجدیدنظرهای لازم رامبذول فرمایندچراکه که دراین صورت است که به سرمنزل مقصودخواهیم رسیدورسالت واقعی معلمین دربعدهای مختلف تعلیم وتربیت محقق خواهدگشت.


ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران

دشمنان کشورعزیزمان به بهانه های واهی وبا نقشه های پلیدهمواره درصددبوده تاتمامیت ارضی کشورراموردحمله قراردهندلذاجهت مقابله با تهدیدهای دشمنان ،معلمین آگاه ،متدین ووطن دوست بایددرجایگاه رفیع ووالای انسانی وشغلی خود،همواره درصددآگاهی واطلاع رسانی به دانش آموزان 

بوده وآنهاراازنقشه های شوم این ظالمان زمان،مطلع ومتنبه سازندوبسترهای روحی لازم رادرجهت دفاع ازمیهن اسلامی درمواقع اضطرارازهمان کودکی درآنهاایجادومتعاقباً متناسب بارشدشخصیتی واقتضای زمانی تقویت نمایند.

معلم بسیجی بایدارگان مقدس بسیج رادرجهت افزایش آگاهی دینی ،تقویت ایمان،ارتقاءبصیرت وتیزبینی درمسائل سیاسی واجتماعی ،خنثی نمودن شایعات وترفندهای تبلیغاتی دشمن،امربه معروف ونهی ازمنکردرابعادمختلف،دفاع ازدستاوردهای انقلاب مقدس جمهوری اسلامی، تشویق ویاری نمایدودراین راستا نیروی کمکی مخلص وپایداری برای این ارگان پاک ومطهرباشد.

غیرت دینی وعرق مذهبی معلم بابصیرت وآگاه ایجاب می کندتاهمواره نگهبان بیدارمرزهای این خطه رشادت وشهادت طلبی باشد.دشمنان همواره باتبلیغات سوء وجهت داردرراستای تضعیف وخدشه دارنمودن تمامیت ارضی این کشور،درتلاش بوده ومی باشند،چنانچه قباهت ورذالت را به آن حدرسانیده اندکه درتغییرنام خلیج همیشه فارس برآمدندودراین راه هزینه های گزافی پرداخت نمودندامانیروهای امنیتی،اطلاعاتی وسیاسی شجاع وبیداراین کشورثابت نمودندکه تاوقتی ایران وایرانی زنده است خلیج فارس باقی خواهدماند.اگرچه آنان شبهات زیادی رادراین راستادرسطح بین المللی وخصوصاً نسل جوان ایجادنمودنداما مادست اندکاران نظام آموزشی کشورهوشیارباشیم تابا قوه استدلال وتجزیه وتحلیل بالاوبه روزخودنسلی رابپرورانیم تابتوانندتاابددربرابرترفندهای اینچنینی واهی وبدورازاخلاقی وانسانی دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،واکسینه گردند.

دشمن همواره درصددایجادفتنه درنسل جوان درکشورما می باشد.درزمان فتنه حق وباطل باهم مختلط می گرددوتنها ایمان واقعی،تقوی وعلم مطبوع قادرخواهدبودتااین دوراازهم تمییزدهد

لذادرچنین شرایطی وظیفه معلمین بسیاردشوارخواهدبود.دراین مقطع زمانی که استکبارجهانی درجهت تضعیف وتخریب اذهان جهانیان نسبت به این کشورمی باشدتلاش نمائیم تا باپرورش نسلی آگاه ومجهز به علوم روزدنیا، نیروهای امنیتی واطلاعاتی کشوررایاری نمائیم وچشم بیدارآنهادرمراکز آموزشی کشورباشیم تااجازه هرگونه رخنه درمراکز آموزشی کشورراازآن نابکاران زمان سلب نمائیم.


ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران

تردیدی نیست که انقلاب اسلامی ایران اثبات نمودکه افکارمغرضانه وجاه طلبانه ابرقدرتهای غربی که همواره خود را سرمدتکنولوژی های برتروبه روزدنیا می دانند،تصور وخیالی باطل است.دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره با نقشه های شیطانی وجهت دار،درصددضربه زدن به پیکره این نظام بوده ودراین مسیربا تمامی امکانات پیش می روند.آنان همواره مسلمان ایرانی رادرچشم جهانیان تحقیرنموده واورامتهجروجهان سومی معرفی می نمایند.هدف اصلی آن نابکاران وشیطان صفتان حذف روحانیت وبدنبال آن اسلام می باشد.درچنین شرایطی است که وجودمقدس ولایت ورهبری خودراآشکار می سازد،چراکه آن نابخردان دریافته اندتسلیم ولایت ورهبری بودن درایران وجهان تشیع پایان آرزوهای توخالی آنهاست. معلم متعهدومخلص بسیجی  مظهر پیروی خاضعانه ازولی فقیه مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) است.برهمه معلمین دلسوزنظام واجب است تا جایگاه ونقش رهبری ولایت راآنگونه که دردین مقدس اسلام که اتتم واکمل دینهاست، برای دانش آموزان تشریح نمایند.بسیجی تحت امرفرماندهی کل قواوولی فقیه می باشدو معلم بسیجی واقعی بایدخودراتابع محض ولی فقیه بداندوکلیه فعالیتها و حرکات اجتماعی ، سیاسی،علمی وفرهنگی خود رابرمحوریت رهنمودهای مقام عظمی ولایت تدوین وتنظیم نماید.درحقیقت رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه که نائب برحق امام زمان است ،همانندمحوری است که معلم بسیجی همه اقدامات ورفتارهای فردی واجتماعی خودرابا آن همسووهماهنگ می سازدودرراه تعلیم وتربیت همچون چراغ هدایت ازآن بهره گیری می نماید.برمعلم بسیجی واجب است تارهنمودهای رهبرکبیرانقلاب ومقام معظم رهبری رادرکلیه ابعادآموزشی مسیرتعلیم وتربیت ملکه ذهن گردانیده وبدین سان الگوی بارزوعینی تبعیت ازولایت فقیه برای فرزندان این آب وخاک باشدودراین صورت است که قادرخواهیم بودامثال بزرگ مردانی چون شهیدحسین فهمیده  و36000شهیددانش آموزدوران دفاع مقدس رابپروانیم


ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران

اگرچه اینجانب خودراکوچک ترازآن می دانم که بخواهم برای همکاران بسیجی پیامی داشته باشم، اماوظیفه دینی واخلاقی همه گروه ها واقشارجامعه خصوصاٌ مافرهنگیان که مظهرفرهیختگی وتفکردرجامعه می باشیم ،ایجاب می کندتا بادرنظرگرفتن وظایفی به شرح ذیل قدمی کوچک درراه دفاع ازآرمانهاودستاوردهای انقلاب اسلامی ایران برداریم:

1-بهره گیری ازنظرات ورهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری درکلیه ابعاد آموزشی

 2-تفکرواعتقادکامل به ولایت واطاعت وپیروی خالصانه وخاضعانه ازولی فقیه عظیم الشان مسلمین درکلیه شئونات فردی واجتماعی وانتقال آن به دانش آموزان

3-داشتن ایمان وعمل صالح وتمرین درنگهداری وتقویت آن

4-گسترش وانتقال  فرهنگ ناب بسیجی درحیطه تعلیم وتربیت

5-مجاهدت ومبارزه جدی بافرهنگ منحط غربی وسیاستهای حکومتهای سلطه گربرسرزمینهای مسلمانان باآگاهی کامل

6-دادن آگاهی درراستای مبارزه مستمروجهت داربا ترفندهای دشمنان به دانش آموزان

7-عدم سکوت دربرابرسیاستهای غارت ،چپاول،هتک حرمت وریختن خون بیگناهان وانتقال این تفکربه دانش آموزان

8-صبرواستقامت وهوشیاری درمقابل هجمه توطئه ها وترفندهای استکبارجهانی واقدامات مقتضی براساس رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب و مقام معظم رهبری

9-ایجادخودباوری واستقلال دردانش آموزان به منظورجلوگیری ازهرگونه ذلت ووابستگی به بیگانگان مستکبر

 

10- تلاش وبهره گیری از حداکثرپتانسیلها وظرفیتها درسال همت وکارمضاعف درجهت توسعه علوم وفنون موردنیازکشور


ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگرانمقام معظم رهبری:

((محصول تعلیم وتربیت ساختن انسان هائی است که علم وعملشان نورانی باشد.))

 

 

دراین برهه اگررهبرنباشد                                               حکومت راکسی محورنباشد

یقیناً دشمنان چشم انتظارند                                           چنین روزی به کشورپاگذارند

اگراینجامثال کوفه گردد                                                 علی آواره درهرکوچه گردد

عدورخنه دراین ملت نماید                                             وطن را غرق درذلت نماید    

 

 


ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران

یکی ازمهمترین نیازهای فعلی کشوردرحال حاضر،نیروی انسانی متخصص ،متعهدوبابصیرت درعرصه های مختلف علمی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی ودفاعی است.یقیناً توسعه علمی ودست یافتن به آخرین یافته های  علمی وپژوهشی می تواندگامی موثردرتثبیت امنیت کشوردرابعادمختلف مورداشاره گردد.

ازآنجائی که رشدعلم وفنون روزدنیادرکشورمامانعی مهم برای ادامه سلطه کشورهای غربی است امیداست مامعلمین با بصیرت باتلاش وکوشش مضاعف خصوصاً درسالی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) آن رامزین به همت وکارمضاعف نموده اندهمواره درجهت یافته های جدیدعلمی وفنی یاریگرفرزندان این مرزوبوم باشیم، تاهمواره با دیانت وکیاست درکنارعلم وفن وآوری کشوررادربرابرهجمه توطئه های داخلی وخارجی بیمه سازیم.

درپایان لازم می دانم تا سخن آخرخودرابابیان ویژگیهای بهترین الگوی معلم بابصیرت ،حضرت آیت الله مطهری به نقل از جناب آقای هراتی، پایان برم تاهمواره ملکه ذهن والگوی رفتاری مامعلمین باشد:

((همیشه باوضوبودوبه این کارنیزتوصیه می کرد.نمازشب رابپامی داشت.شبها قبل ازخواب حدودبیست دقیقه قرآن می خواند.نسبت به انجام فرائض فرزندان نظارت دقیق داشت.صدای گریه بلنداوهنگام خواندن روضه سیدالشهداء ومناجات شبانه وفوت پدرومادرشنیده شد.بعدازنمازمغرب وعشا سجده های طولانی داشت.ازتظاهرچه درامورعبادی وچه دراموراجتماعی وسیاسی به شدت پرهیزداشت.عبارت ((افوض امری الی الله بصیربالعباد))رادرقنوت وهنگام ذکرگفتن زیادقرائت می کرد.))

       زنده با عشق خدابودوبقایافت زمرگ  

                                      مردنی داشت که چون زندگیش زیبا بود  

                  

     تقدیم به کلیه دانش آموزان شهیدخصوصاً

شهیدحسین فهمیده


ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران

1-((بسیج لشکرمخلص خداست که دفترتشکیل آنراهمه مجاهدان ازاولین تاآخرین امضاء نموده اند.))

 

2- ((اگربرکشوری نوای دلنشین تفکربسیجی طنین اندازشدچشم طمع دشمنان وجهانخواران ازآن دورخواهدگردید.))

3- ((ائمه ماباهمان دیدالهی که داشتند،می خواستندکه این ملتها راباهم بسیج کنندازراههای مختلف،اینها رایک پارچه کنندتاآسیب پذیرنباشند.))


ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران

١- ((اگربخواهیم انقلاب وکشوربیمه باشدوجمهوری اسلامی آسیب پذیرنباشدبایداین شوروشوق،این حرکت عمومی واین بسیج عظیم نیروهای ملت راروزبه روزتقویت کنیم.))

2-((بسیج بایدباهمان روحیه وشوروقدرت دوران جنگ باقی بماندوجوانان آموزش ببینندوسازماندهی شوندوآمادگی حضورپیداکنند.))

3-دردوران جنگ بسیج مال جنگ است،دردوران پشتیبانی  مال پشتیبانی،دردوران علم مال تحصیل وتدریس ودردوران سازندگی مال سازندگی است.))

۴-((بسیج عبارتست ازمجموعه ای که درآن پاک ترین انسانها،فداکارترین وآماده بکارترین جوانان کشوردرراه اهداف متعالی این ملت وبرای به کمال وبه خوشبختی رساندن این مردم جمع شده اند.))


ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢ | پيام هاي ديگران

 

((برادروخواهرهمکارومعلمین جامعه اسلامی که درکناربقیه علوم ،احکام واخلاق واعتقادات را به دانش آموزان عزیزروستائی می آموزید.علم بدون ایمان درعصرکنونی امتحانش رابدپس داده است ودانشمندان متوجه این علم پرستی شده اندواین مشکل دامن گیرغرب شده است.بدانیدکه علم درصورتی تنها راه نجات بشریت است که خودتان عامل باشید،زیرا خرابی جامعه برمی گرددبه کارمامعلمین.اگرماصالح باشیم جامعه صددرصدصالح خواهدشد.))

 


ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱ | پيام هاي ديگران